Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar Energi

Av: Rishabh Khanna

Förstudien är finansierad av Viable Cities och har haft sin utgångpunkt i Urban ICT Arena, Stiftelsen Electrum och Kista Science Citys testbädd och samverkansarena för den hållbara och uppkopplade staden. Syfte med förstudien var att undersöka om testbädden även skulle kunna utvecklas till att generellt bidra till brukar- och medborgarinvolvering i produkt- och tjänsteutveckling. Med förstudien ville vi samtidigt undersöka om Urban ICT Arena skulle kunna vara en testbädd för nya produkter och tjänster för att engagera hushåll i energisparande.

Förstudien har resulterat i ett förslag på modell för att bjuda in civilsamhället i Urban ICT Arena. Målet har varit att Urban ICT Arena ska kunna erbjuda projekten en plattform och stöd i att ta och upprätthålla en dialog med civilsamhället. Utifrån resultatet och de slutsatser som kan dras föreslås därför en ny partnerkategori inom testbädden, CSO partners. Genom att lyfta civilsamhället till partner ges dessa aktörer mer tyngd vilket skapar en tydligare balans. Samtidigt får Urban ICT Arena en tydlig och permanent koppling till viktiga ambassadörer som verkar genom civilsamhällsorganisationer.
Utöver modellen har förstudien även fångat insikter som lett till ambitionen att skicka in en genomförandeansökan. Resultatet från både intervjuer och fokusgrupper med boende i Järva visar tydligt på bristande kunskap. Ambitionen nu är att ta detta vidare och växla upp till ett fullskaligt projekt inom Viable Cities med det tydliga målet att minska energianvändningen i Järva och förhoppningen är att finna metoder som är generellt tillämpbara på den svenska bostadsmarknaden. Genom att de boende gör ansträngningar tillsammans med fastighetsägarna kan vi få större effekt mot ett gemensamt mål.

Medverkande i förstudien har varit fastighetsbolaget SSM, även Kista Träff och en organisation med global närvaro som heter Inititiatives of Change har engagerats. Projektledare är konsultfirman Sharing Capabilities som är specialister på hållbar stadsutveckling.